Kıymetli Muhatap,

Bu bilgilendirme formu, siz kıymetli muhataplarımızın kişisel verilerinin Murat Yıldırım Eğitim Kurumları tarafından alınmasına, saklanmasına, paylaşılmasına, işlenmesine ve silinmesine ilişkin süreç hakkında, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kişisel veri sahibini bilgilendirmek ve muvafakat almak için hazırlanmıştır. 

07.04.2016 tarihinde resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Murat Yıldırım Eğitim Kurumları tüm hassasiyetiyle meseleyi ele almış olup uyum çalışmalarını tamamlamıştır.

Siz değerli Muhataplarımız kişisel verilerinizi okullarımız, internet sitesi, banka ve SMS gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden kurumlarımız ile paylaşabiliyorsunuz. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde Murat Yıldırım Eğitim Kurumları tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. Okullarımıza ilişkin tanıtım, teşekkür, bilgilendirme ve duyuru amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek; istatistiki bilgi toplamak ve derlemek amaçlarıyla kişisel verileriniz tarafımızca kullanılabilecektir.

Sizlerin, kişisel veri sahibi olarak;

· * (a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· * (b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· * (c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· * (d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· * (e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

· * (f) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

· * (g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· * (h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· * (i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Murat Yıldırım Eğitim Kurumları olarak;

· 1. (1) Kişisel verilerin işlenmesindeki kanuni ilkelere uymayı,

· 2. (2) Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerde açık rıza almayı,

· 3. (3) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,

· 4. (4) Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarına uygun davranmayı ve bu haklara bağlı olası bir zararını gidermeyi taahhüt ettiğimizi belirtmek isteriz.

Bursluluk sınavı ile alakalı;

Şirkete iletmiş olduğum veya Şirket’in usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri, biyometrik veri ve sağlık verisi dahil her türlü nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer verinin aydınlatma formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ve Şirketiniz ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması dahil olmak üzere işlenmesine, açık rızam olduğunu beyan ederim.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı posta yoluyla iletebilirsiniz.

Kanunu incelemek için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla